تیرآهن و هاش

فیلتر
عنوانکارخانهمدلسایزدسته بندیقیمتتاریخ بروزرسانیhf:att:pa_factoryhf:att:pa_modelhf:att:pa_sizehf:categories
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن12تیر آهن, تیرآهن و هاش20,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8612beam beam-hash
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن14تیر آهن, تیرآهن و هاش25,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8614beam beam-hash
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن16تیر آهن, تیرآهن و هاش31,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8616beam beam-hash
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن18تیر آهن, تیرآهن و هاش37,400,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8618beam beam-hash
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن20تیر آهن, تیرآهن و هاش49,600,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8620beam beam-hash
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن22تیر آهن, تیرآهن و هاش59,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8622beam beam-hash
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن24تیر آهن, تیرآهن و هاش69,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8624beam beam-hash
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن27تیر آهن, تیرآهن و هاش78,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8627beam beam-hash
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان IPE دربنگاه تهرانبنگاه تهرانتیرآهن30تیر آهن, تیرآهن و هاش92,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8630beam beam-hash
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن12تیر آهن, تیرآهن و هاش20,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8612beam beam-hash
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان IPE درانبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن14تیر آهن, تیرآهن و هاش25,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8614beam beam-hash
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان IPE درانبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن16تیر آهن, تیرآهن و هاش31,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8616beam beam-hash
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن18تیر آهن, تیرآهن و هاش37,400,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8618beam beam-hash
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن20تیر آهن, تیرآهن و هاش49,600,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8620beam beam-hash
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن22تیر آهن, تیرآهن و هاش59,100,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8622beam beam-hash
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن24تیر آهن, تیرآهن و هاش69,400,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8624beam beam-hash
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن30تیر آهن, تیرآهن و هاش9,810,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8630beam beam-hash
هاش سبک 10 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران10تیرآهن و هاش, هاش32,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8610beam-hash hash
هاش سبک 12 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران12تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8612beam-hash hash
هاش سبک 14 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران14تیرآهن و هاش, هاش28,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8614beam-hash hash
هاش سبک 16 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران16تیرآهن و هاش, هاش28,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8616beam-hash hash
هاش سبک 18 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران18تیرآهن و هاش, هاش14,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8618beam-hash hash
هاش سبک 20 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران20تیرآهن و هاش, هاش28,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8620beam-hash hash
هاش سبک 22 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران22تیرآهن و هاش, هاش30,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8622beam-hash hash
هاش سبک 24 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران24تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8624beam-hash hash
هاش سبک 26 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران26تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8626beam-hash hash
هاش سبک 28 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران28تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8628beam-hash hash
هاش سبک 30 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران30تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8630beam-hash hash
هاش سبک 32 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران32تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8632beam-hash hash
هاش سبک 34 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران34تیرآهن و هاش, هاش31,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8634beam-hash hash
هاش سبک 36 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران36تیرآهن و هاش, هاش30,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8636beam-hash hash
هاش سبک 40 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران40تیرآهن و هاش, هاشتماس بگیرید23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8640beam-hash hash
هاش سبک 45 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران45تیرآهن و هاش, هاشتماس بگیرید23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8645beam-hash hash
هاش سبک 60 ترک _ کره شاخه 12 متری HEA دربنگاه تهرانبنگاه تهران60تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8660beam-hash hash
هاش سنگین 10 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین10تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8610beam-hash hash
هاش سنگین 12 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین12تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8612beam-hash hash
هاش سنگین 14 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین14تیرآهن و هاش, هاش24,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8614beam-hash hash
هاش سنگین 16 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین16تیرآهن و هاش, هاش17,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8616beam-hash hash
هاش سنگین 18 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین18تیرآهن و هاش, هاش14,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8618beam-hash hash
هاش سنگین 20 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین20تیرآهن و هاش, هاش16,500 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8620beam-hash hash
هاش سنگین 22 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین22تیرآهن و هاش, هاش30,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8622beam-hash hash
هاش سنگین 24 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین24تیرآهن و هاش, هاش38,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8624beam-hash hash
هاش سنگین 26 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین26تیرآهن و هاش, هاش30,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8626beam-hash hash
هاش سنگین 28 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین28تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8628beam-hash hash
هاش سنگین 30 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین30تیرآهن و هاش, هاش29,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8630beam-hash hash
هاش سنگین 32 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین32تیرآهن و هاش, هاشتماس بگیرید23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8632beam-hash hash
هاش سنگین 34 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین34تیرآهن و هاش, هاشتماس بگیرید23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8634beam-hash hash
هاش سنگین 36 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین36تیرآهن و هاش, هاشتماس بگیرید23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8636beam-hash hash
هاش سنگین 40 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین40تیرآهن و هاش, هاش30,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8640beam-hash hash
هاش سنگین 45 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین45تیرآهن و هاش, هاش34,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8645beam-hash hash
هاش سنگین 60 ترک _ کره شاخه 12 متری HEB دربنگاه تهرانبنگاه تهرانهاش سنگین60تیرآهن و هاش, هاش31,000 تومان23 مرداد, 1400%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%8660beam-hash hash
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوین در کارخانه (کپی) (کپی) (کپی) (کپی)فولاد قزوینشاخه آجدار8تیرآهن و هاش, میلگرد آجدارتماس بگیرید23 مرداد, 1400%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d8%a2%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b18beam-hash ribbed-rebar rebar
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان IPE در انبار اصفهانانبار اصفهانتیرآهن27تیر آهن, تیرآهن و هاش78,200,000 تومان14 شهریور, 1400%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%8627beam beam-hash
شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: